ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Saturday, 4 February 2012

ကြ်န္ေတာ္မေမ့ႏုိင္တဲ့ ဩ၀ါဒ(ေပဖူးလြာစာအုပ္မွ) Page 3 of 6

႐ံုးပိတ္ရက္ တစ္ရက္မွာ တပ္ရင္းမွဴးႀကီးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္တည္း အရာရွိ ရိပ္သာမွာ ဆံုမိၾကပါတယ္။ေလ့က်င့္ေရး ကိစၥနဲ႔ အျခား အုပ္ခ်ဳပ္ကိစၥေတြ ေမးျမန္းရင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္ကို သင္ၾကားေနတယ္။ တပ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာဖုိ႔ တပ္မွဴးအေပၚ ဘယ္ေလာက္မူတည္တယ္။တပ္မွဴး ေတာ္လွ်င္ေတာ္သလုိ တပ္တုိးတက္တယ္၊ တပ္ တစ္တပ္ဟာ စစ္ေရး စြမ္းရည္ျမင့္ရမယ့္ အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စြမ္းရည္လည္း ျမင့္ရမယ္။ တပ္စည္း ကမ္းေကာင္းဖုိ႔ အေရးႀကီးပံု၊ ကိုယ့္တပ္က စြမ္းရည္ျမင့္မွ တုိက္ပြဲမွာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မယ္။ မိမိတပ္ကို တပ္ေကာင္း တစ္တပ္ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပံုကို ေျပာျပတယ္။ ၾသ၀ါဒေပးပါတယ္။ ခါတုိင္းဆုိလွ်င္ သူ႔႐ံုးခန္းမွာ သြားေတြ႔ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပရန္ ရွိသည္မ်ားကို တင္ျပတယ္။ တပ္ရင္းမွဴးႀကီးကလည္း အဆံုးအျဖတ္ ေပးရန္ ရွိတာေတြကို ဆံုးျဖတ္ေပးတယ္။ ညႊန္ၾကားစရာ ရွိတာေတြကို ညႊန္ၾကားတယ္။ ဒါေတြ ၿပီးတာနဲ႔ အေလးျပဳၿပီး ျပန္ထြက္၊ ကိုယ့္သင္တန္း ရွိရာ ျပန္တာပဲ။ အဲဒီေန႔ကေတာ့ ႐ံုးပိတ္ရက္လည္းျဖစ္၊ အရာရွိ ရိပ္သာထဲမွာ ႏွစ္ေယာက္တည္း ရွိၿပီး ေအးေအးလူလူ စကား ေျပာေနၾကေတာ့ စကားေတြ အမ်ားႀကီး ေျပာျဖစ္တာေပါ့။ ပညာရခဲ့ပါ တယ္။ တပ္ရင္းမွဴးႀကီး ေျပာခဲ့တဲ့ ၾသ၀ါဒေတြထဲက ၾသ၀ါဒ အခ်ဳိ႕ကို ကြၽန္ေတာ္ အလြန္ ႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ေခါင္းထဲ စဲြက်န္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါက “ဗိုလ္ေရႊသန္း၊ မင္းက ယခုမွ ေက်ာင္း ဆင္းစ ဒုဗိုလ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ မင္းက တပ္စု အသစ္ကို ကိုယ္တုိင္ဖဲြ႔စည္း၊ ကိုယ္တုိင္ ေလ့က်င့္ေပးၿပီး စစ္ဆင္ေရး တင္ႏုိင္တ့ဲအဆင့္ ေရာက္ေအာင္ မင္းလုပ္ေနရတယ္။တပ္စု (၆)ဟာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ့ တပ္စုျဖစ္လ မယ္ဆုိ တာ မင္းအေပၚမွာ လံုးလံုး တည္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆုိေတာ့ မင္းပဲ တပ္စုမွဴး၊ မင္းပဲ ဒီ တပ္စုကို ေလ့က်င့္ ေပးေနတာကိုး။ မင္းေတာ္လွ်င္ ေတာ္သေလာက္ တပ္စု (၆)ဟာ တပ္ ေကာင္းျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ မင္းေမြးထုတ္လုိက္တဲ့ တပ္စု (၆) နဲ႔ပဲ မင္းစစ္ဆင္ေရး ၀င္ရမယ္။ တခ်ိန္က်လွ်င္ မင္းဒီတပ္စုကေန အျခား တပ္စုကို ေျပာင္းကိုင္ရလိမ့္မယ္။ ဒီတပ္ရင္းမွာပဲ ျဖစ္ႏုိင္သလုိ ေနာင္ဖြင့္ရဦးမယ့္ တပ္ရင္းေတြ မွာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ တပ္စုမွဴးကေန တပ္ခဲြမွဴး၊ တပ္ရင္းမွဴး အဆင့္ဆင့္ျဖစ္လာမယ္။ တာ၀န္ေတြ တိုးယူလာရမယ္။ တပ္ခဲြမွဴး ဘ၀မွာ တပ္ခဲြေတြ ေျပာင္းကိုင္ရသလုိ တပ္ရင္းမွဴး ဘ၀မွာလည္း တပ္ရင္းေတြ ေျပာင္းကိုင္ရမွာပဲ။ ဒါက တုိ႔တပ္ေတြမွာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ပဲ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မင္းကို ငါတစ္ခုမွာမယ္။ တပ္ေဟာင္းကေန တပ္သစ္ကို မင္းေျပာင္းတဲ့ အခါမယ္ တပ္မွဴးသစ္ကို မင္းလႊဲေပးခဲ့မယ့္ မင္း ရဲ႔တပ္ဟာ အဲဒီတပ္ကို မင္းစကိုင္တုန္းကထက္ အဘက္ဘက္မွာ ပို၍ ေတာ္ေနတဲ့၊ ပုိ၍ ေကာင္းေနတဲ့ တပ္ျဖစ္ပါေစ။ တပ္စု၊ တပ္ခဲြ၊ တပ္ရင္း ဘယ္အဆင့္ျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီလို လႊဲေပးႏုိင္ရမယ္။ အဲဒီလုိ မဟုတ္ဘဲ ဒီတပ္ကို မင္းလႊဲယူစဥ္တုန္း ကလည္း ဒီအဆင့္၊ ယခု မင္းလႊဲ ေပးလုိက္ေတာ့လည္း ဒီတပ္ဟာ ဒီအဆင့္ပဲ ရွိေနတယ္ဆုိရင္ မင္းဟာ တပ္မွဴးေကာင္း မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ ခပ္ညံ့ညံ့ တပ္မွဴးပဲကြ။ ဘာေၾကာင့္ ခပ္ညံ့ညံ့ တပ္မွဴးလုိ႔ ေျပာရလဲ ဆုိေတာ့ မင္း ဒီတပ္ကို ကိုင္ခဲ့တဲ့ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ဒီတပ္ရဲ႕ အရည္အေသြး တုိးတက္ ျမင့္မားလာေအာင္ မင္းမလုပ္ခဲ့ဘူး ဆုိတာ ထင္ရွား ေနလုိ႔ေပါ့။ ကိုယ္ကိုင္တဲ့ တပ္ကို စစ္ေရးစြမ္းရည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ေတြ ျမင့္လာေအာင္၊ စည္းကမ္းပိုေကာင္းလာေအာင္ မင္း ဘာတစ္ခုမွ် မလုပ္ခဲ့လုိ႔ ဒီတပ္မ တုိးတက္တာေပါ့။ ရွင္းေန တာပဲ။ မင္း ဘယ္တပ္ေရာက္ေရာက္ ငါေျပာတာ မေမ့နဲ့။ ခပ္ညံ့ညံ့တပ္မွဴး မျဖစ္ေစနဲ႔” တဲ့။ တပ္ရင္းမွဴးႀကီးက အဲဒီလုိ ကြၽန္ေတာ့္ကို ၾသ၀ါဒ ေပးခဲ့တယ္။ စစ္သက္ အလြန္ ႏုေသးတဲ့ ဒုဗိုလ္ေပါက္စ ကြၽန္ေတာ့္ကို တပ္ရင္းမွဴးႀကီးက အလြန္ လက္ေတြ႔က်ၿပီး အက်ဳိးမ်ား လွတဲ့ ၾသ၀ါဒကို ႏွစ္ဦးခ်င္း စကားေျပာရင္း ေျပာၾကားခဲ့တာကို ေက်းဇူးတင္ မဆံုးပါဘူး။ ဒါက ဒုဗုိလ္ေပါက္စ ဘ၀က ရခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ္ မေမ့ႏိုင္တဲ့ ဒုတိယ ၾသ၀ါဒျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ မေမ့ႏုိင္တဲ့ ၾသ၀ါဒ ႏွစ္ခုမွာ ပထမ ၾသ၀ါဒက ဘာအလုပ္ပဲ လုပ္ရ၊ လုပ္ရ မိမိကိုယ္ စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္း ရွိသေလာက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ့ ႀကီးၾကပ္မႈ မရွိဘဲနဲ႔ ေအာင္ျမင္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ဖုိ့။ ဒုတိယက မိမိ ဦးေဆာင္ ကြပ္ကဲရတဲ့ တပ္ကို မိမိလက္ထက္မွာ ပို၍ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀တဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ တပ္ ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစား တည္ေဆာက္ဖို႔၊၊ ဦးေဆာင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိၾကားခဲ့၊ သိခဲ့ရတဲ့ ၾသ၀ါဒ မ်ားစြာထဲမွာ ဒီၾသ၀ါဒ ႏွစ္ခုဟာ ကြၽန္ေတာ္ အႏွစ္ ၿခိဳက္ဆံုး ၾသ၀ါဒမ်ား ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီၾသ၀ါဒမ်ား အတုိင္း ႀကိဳးစားလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လုိ လုိက္ နာက်င့္သံုးခဲ့ပါလဲ။ ရလဒ္ေတြက ဘယ္လုိပါလဲ။ တပ္ရင္းမွဴးႀကီး ၾသ၀ါဒ ေပးခ်ိန္က တပ္စု (၆) ကို အသစ္ ဖဲြ႔စည္းၿပီး စစ္ဆင္ေရး တင္ႏုိင္တဲ့ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ စတင္ေလ့ က်င့္ေပးေနၿပီ။ ၾသ၀ါဒႏွစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္ ေပါင္းစပ္ က်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။ မိမိတတ္သမွ်၊ မွတ္သမွ်နဲ႔ အစြမ္းကုန္ သင္ၾကားတယ္။ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေလ့က်င့္ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကံ ေကာင္းတာ တစ္ခုရွိပါတယ္။ တပ္စု(၆)စစ္သည္ မ်ားရဲ႕ပ်မ္းမွ် အသက္ဟာ တပ္ရင္းမွာ အငယ္ ဆံုးပဲ။ အသက္အႀကီးဆံုးက ဒုအရာခံ ဗုိလ္ စိန္လြင္၊၃၀ မျပည့္ေသးဘူး။ အၾကပ္ႀကီးေတြက ၂၅ ႏွစ္၀န္းက်င္၊ က်န္အၾကပ္ တပ္သားေတြက ၂၀ ႏွစ္၀န္းက်င္ေတြပါ။ တပ္စုမွဴး ကြၽန္ေတာ္က ၂၁ႏွစ္။ အားလံုး နီးပါးဟာ လူပ်ဳိေတြ။ အသက္ ေတြငယ္ၾကေတာ့ ပင္ပန္းဒဏ္ကို ပိုခံႏုိင္ၾကတာေပါ့။ စစ္သည္ တစ္ဦးခ်င္း ေလ့က်င့္မႈ၊ အဖဲြ႔လုိက္ ေလ့က်င့္မႈ၊ အေျမာက္တပ္စု တစ္စုလံုး စုေပါင္း ေလ့က်င့္မႈေတြကို တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက ကဗ်ာစာဆုိႀကီး ေဒါက္တာစိုးညြန္႔ (ထီလာစစ္သူ၊ ကြယ္လြန္)က ကြၽန္ေတာ့္တပ္စုက ဒုတပ္ၾကပ္ ေပါ့

No comments:

Post a Comment