ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Saturday, 4 February 2012

ၿမန္မာလူမ်ိဳးတုိင္း၏ တာ၀န္(၃)ခု


ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရွည္လ်ားေသာ ပင္လယ္ကမ္းရုိးတန္းေဒသရွိၿပီး ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ရွိသည္႕ ႏုိင္ငံၿဖစ္သည္။
 
ၿမန္မာလူမ်ိဳးဆုိသည္မွာ ကခ်င္၊ကယား၊ကရင္၊ခ်င္း၊ဗမာ၊မြန္၊ရခုိင္၊ရွမ္း မ်ားအပါအ၀င္ လူမ်ိဳးစု(၁၃၅)စုလုံးအားရည္ညြန္းသည္။

ေၿမေပၚေၿမေအာက္ သယံဇာတေပါၾကြယ္၀သည္႕ ႏုိင္ငံအၿဖစ္ကမၻာတြင္ထင္၇ွားသည္။

ကုိယ္႕ထီးကုိယ္႕နန္းနဲ႕ ထည္၀ါစြာေနထုိင္ခဲ႕ၾကသည္။

၁၈၈၅ခုႏွစ္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႕ေၾကာင္႕ က်ြန္ၿဖစ္ခဲ႕ရသည္

ၿမန္မာတုိ႕ေသြး ရဲရဲနီခဲ႕သည္။

အခက္အခဲမည္မွ် မ်ားမ်ား ၿမန္မာတုိ႕ မေၾကာက္ခဲ႔ၾကေပ။

ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ကြ်န္ၿဖစ္ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးၿပန္ရခဲ႕သည္။
အခက္အခဲ၊ေသြး။ေခ်ြး အရင္းအႏွီးမ်ားစြာ ၿဖင္႔ ရယူခဲ႕ေသာ လြတ္္လပ္ေရးသည္ အမွတ္တမဲ႕ ေနလ်င္ ခဏႏွင္႕ ကြ်န္ဘ၀ၿပန္ေရာက္ႏုိင္သည္။
လြတ္လပ္ေ၇းသည္

အမွုမဲ႕အမွတ္မဲ႕ေနလ်င္ ခဏေလးနဲ႕ ၿပန္ဆုံးရွုးံႏုိင္သည္။

ရုိးသားေသာ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား

ဒီႏုိင္ငံအတြက္ငါတုိ႕မွာ တာ၀န္(၃)ခုရွိတယ္။

(၁)ငါတုိ႕ၿပည္ေထာင္စုၾကီး ၿပိဳကဲြလုိ႕မရပါ။

(၂)ငါတုိ႕တုိင္းရင္းသားေတြ စည္းလုံးမွုၿပိဳကဲြလုိ႕မရပါ။

(၃)ငါတုိ႕ႏုိင္ငံရဲ႕ အေရးကိစၥေတြကုိ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမွလဲြၿပီး ဘယ္ႏုိင္ငံဘယ္လူမ်ိဳးကုိမွ စြက္ဖက္ခြင္႕မေပးႏုိင္ပါ။

ကမာၻတည္တဲ႕ အထိ ၿမန္မာတည္ရန္ ငါတုိ႕အားလုံးမွာတာ၀န္ရွိသည္။
https://www.facebook.com/aungthuhein90

No comments:

Post a Comment