ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Friday, 9 September 2011

ပညာရပ္၀န္း စက္၀န္းညီေစ

ပညာဆိုသည္မွာ လူမႈကိစအဝဝအား ကြ်မ္းက်င္လိမာစြာ ေဆာင္ရြက္ေစနိုင္ေသာ၊ ေျဖရွင္းေျပလည္ေစေသာ သင္ယူအပ္သည့္အရာ၊ သင္ၾကားေပးနိုင္ေသာအရာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘဝရွင္သန္တိုးတက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာအရာဟု အစဥ္အဆက္လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။

ပညာဟူသည္

ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု၊ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု၊ မိသားစုတစ္ခု၏ တိုးတက္ထြန္းကားမႈ အနိမ့္အျမင့္၊ အတက္အက်သည္ ပညာအေပၚ မ်ားစြာမူတည္သည္ကို သမိုင္း၏အတိတ္ႏွင့္ ပစဳပန္တြင္သာမက အနာဂတ္ကာလတြင္ပါ အထင္အရွား ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါလိမ့္မည္။

ထိုသို႔အေရးပါလွေသာ ပညာဟူသည္ သင္ၾကား၊ နာယူစဥ္က ထားအပ္ေသာ စိတ္ေစတနာ အေလ်ာက္ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးေမြေပးတတ္သည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုထိုေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ား သင္ၾကား၊နာယူရန္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုသည္မွာ ၾကီးထြားရွင္သန္ေရး အသီးအပြင့္ထြန္းကားစည္ပင္ေရးတြင္ ေရေသာက္ျမစ္ပမာ အဓိကက်လွေပသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ဟုဆိုရာတြင္ ပညာအားလက္ဆင့္ကမ္းေပးေသာလူၾကီးမိဘ၊ ဆရာသမားတို႔ႏွင့္ လက္ခံသင္ယူေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္တို႔သာမက ေရခံ၊ေျမခံ အခင္းအက်င္းမ်ား စီရင္ေပးအပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ လူပုဂိဳလ္မ်ားအားလံုး အက်ံဳးဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာရပ္ဝန္းသံသရာ

တစ္နည္းအားျဖင့္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေသာ ပညာရပ္ဝန္း သံသရာဟုပင္ ဆိုခ်င္ပါသည္။ သံသရာဟုဆိုလွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ အျမင္တိမ္းေစာင္းခြ်တ္ေခ်ာ္ေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ရာ မုဒိတာပြားဖို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ပညာရပ္ဝန္းသံသရာ လည္ပတ္ပံု ေခတ္မီ ဆန္းသစ္ အားေကာင္းပါမွ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု၊ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ မိသားစုတစ္ခုသည္ အမ်ားနည္းတူ ေခါင္းေမာ့၊ ရင္ေကာ့ ေအာင္ပန္းဆင္လ်က္ ေနာင္ေရးစိတ္ေအးၾကရေပမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္၊ သင္ၾကားေပးသူတို႔အေနျဖင့္ ေစတနာ၊ အနစ္နာ၊ ဝါသနာတို႔သာမက နည္းနာ ဟူေသာ ေျမဆီၾသဇာကိုပါ လိုအပ္သလိုအစဥ္မျပတ္ သြန္းေလာင္းသင့္ပါသည္။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္မျပတ္ေလ့လာ ျဖည္းဆည္းေနျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးမွန္၊ အဖိုးတန္ေသာ အသီးအပြင့္ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆံုးမရွိ၊ က်ယ္ေျပာလွေသာ ပညာသည္ ေပးအပ္သူတို႔ ျပည့္ဝသည္ႏွင့္အမွ် လက္ခံယူသူမ်ားအဖို႔ အက်ိဳးမ်ားလွေသာေၾကာင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေပးအပ္မည့္ ယခုလက္ခံယူသူမ်ား ထူးခြ်န္၊ထက္ျမက္ေစေရးမွာ အလြန္ဂရုျပဳ၊ အေလးထားသင့္ေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္ဆင့္ပြားေနေသာ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားအား မ်က္ျခည္မျပတ္ ေလ့လာကာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားအား အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရးသားျဖန္႔ေဝျခင္း၊ စိတ္ပါဝင္စားသူတို႔အတြက္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ျဖင္း စသည္ျဖင့္ ၾကံစည္အားထုတ္ လံု႔လျပဳရန္ လိုအပ္လွပါသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္လည္း မိမိနီးစပ္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ေဒသတြင္သာမက နိုင္ငံတကာရွိ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလသည္ ကမာႏွင့္အဝွမ္းခ်ိတ္ဆက္ ကူးသန္းလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည့္ကာလျဖစ္ရာ တစ္ႏွစ္၊ တစ္လ၊ တစ္ရက္မဆိုႏွင့္ နာရီ၊ စကန္႔ပိုင္းမွ် ေနာက္က်သည္ႏွင့္ မ်ားစြာအထိနာ ဆံုးရွံဳးၾကရပါေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္သြားလာမႈ လ်င့္ျမန္ရန္၊ နည္းပညာအကြ်မ္းတဝင္ရွိရန္မွာလည္း ပဓာနက်လွေပသည္။ ကမာအႏွံ႔ရွိ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားမွ ထူးခြ်န္၊ထင္ရွားေသာ ပုဂိဳလ္မ်ား၏ ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေလ့လာသင္ယူ ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္မွာ အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား၊ အသံုးခ်ဘာသာစကားမ်ား၊ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အကူျပဳ ပစည္းမ်ားအား လြယ္လင့္တကူ ရယူနိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တိက်လြယ္ကူေသာ စံသတ္မွတ္မႈမ်ား၊ ရွင္းလင္းျမန္ဆန္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေပၚထြက္လာရန္လည္း ၾကိဳးပမ္းဖန္တီးေပးသင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ နိုင္ငံတကာသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ယူေလ့လာနိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ား၊ ပညာသင္ယူျပီးေနာက္ ျပန္လည္အသံုးခ် အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၊နယ္ပယ္မ်ား ဖန္တီးေပးမႈမ်ား စသည္ျဖင့္ ပံ့ပိုးေထာက္ကူေပးသင့္ပါသည္။

လူစြမ္းေကာင္းမ်ား

ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေက်ာင္းပညာေရးတစ္ခုတည္းသာမက ကာယ၊ ဥာဏ၊ လူမႈေရး၊ စာေပ၊ အနုပညာ၊ ဂီတ၊ ဘာသာစကား စသည္ျဖင့္ ဘက္စံုဖြ႔ံျဖိဳး ထူးခြ်န္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးနိုင္စြမ္းရွိေသာ၊ စိတ္ကူးဥာဏ္ကြန္႔ျမဴးလွဳပ္ရွားနိုင္ေသာ၊ သင္ယူေလ့လာ ေမးျမန္းလိုစိတ္ ျပင္းျပေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ေမြးျမဴေလ့က်င့္ရေပမည္။ သို႔မွသာ မိမိ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ မိသားစုအား ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းနိုင္စြမ္းေသာ၊ တိုးတက္ျမင့္မားရန္ ၾကံစည္အားထုတ္နိုင္ေသာ၊ နိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းေသာ က်န္းမာၾကံ႔ခိုင္သည့္ လူစြမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ေပမည္။

ေခတ္မီရပ္ဝန္း

မိဘ၊ ဆရာသမား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဘက္ေပါင္းစံု ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေနေစရန္ ပညာလိုလားေသာ၊ အေလးေပးေသာ ေခတ္မီရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အျမဲမျပတ္ လွံဳ႔ေဆာ္ၾကိဳးပမ္း ေနၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေခတ္မီဟုဆိုရာတြင္ အျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ မိသားစုမ်ားနည္းတူ မိမိတု႔ိႏွင့္ သင့္၊ မသင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ မျပဳဘဲ ပံုတူကူးျခင္းမ်ိဳးသည္ မ်ားစြာအႏရာယ္ၾကီးကာ ခ်ိန္လြန္ေနာင္တ ရတတ္ၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ျပီး မိမိယဥ္ေက်းမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ မိသားစုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မွ်တေစေသာ အေျမာ္အျမင္မ်ိဳး၊ ေခတ္မီျခင္းမ်ိဴးျဖစ္သင့္ပါသည္။ ေခတ္မီရန္အလို႔ငွါ ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ ေလ့လာစူးစမ္းမႈ မပါဘဲ ကာလသံုးပါးတြင္ ေအာင္ျမင္နိုင္လိိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အစဥ္အဆက္ သြတ္သြင္း၊ ခံယူပံုေလာင္းျခင္းမ်ိဳးသည္ အေဟာင္းကိုသာကြ်မ္းက်င္ေစျပီး အတိတ္သက္သက္ အမွားနာယူရံုမ်ိဳးျဖစ္ကာ မ်က္ေမွာက္ကာလႏွင့္ အနာဂတ္ကို ရင္ဆိုင္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ အားနည္းေစပါသည္။ ထို႔ၾကာင့္ အတိတ္၊ပစဳပန္ႏွင့္ အနာဂတ္ ကာလသံုးပါးလံုး အက်ံဳးဝင္ေစမည့္ ပညာရပ္ဝန္းျဖစ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္သင့္ပါသည္။

ထိုသို႔ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ၊ စူးစမ္းေလ့လာမႈအားေပးေသာ၊ ပညာေပးသူႏွင့္ လက္ခံနာယူသူတို႔ တက္ညီ၊ လက္ညီၾကိဳးပမ္းၾကမွသာ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ မိသားစုမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္စြမ္းရွိကာ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္အေရာက္လွမ္းနိုင္ေသာ ပညာရပ္ဝန္း စက္ဝန္းပမာ ညီညြတ္မွ်တ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေကေအာင္လင္း

ဂ်ဴလိုင္ ၁၈၊ ၂၀၁၁

(ေဖ့စ္ဘုတ္မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

No comments:

Post a Comment