ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Saturday, 10 March 2012

တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ဆက္ဆံေရးမွ ေခတ္သစ္ျမန္မာ့ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးကို လွစ္ၾကည့္ျခင္း

တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ဆက္ဆံေရးမွ ေခတ္သစ္ျမန္မာ့ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးကို လွစ္ၾကည့္ျခင္း

No comments:

Post a Comment