ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Monday, 5 September 2011

မဂၤလာပါ

က်ြန္ေတာ့ျမိဳ႔
.


ေရႊလီျမစ္ေဘးအေခ်တည္ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းဌာေန
ရီေ၀ေ၀ႏွင္းျခံဳသိုင္း..ေတာင္ေတြပတ္လည္၀ိုင္း
ဆိုင္းဆိုင္းညွိဳ႔ညွိဳ႔လြမ္းစရာ.ေရႊနတ္ေတာင္ထိပ္မွာ
ၾကည္ညိဳခါခါ.ျမတ္သဒၵါပြား.ဦးပိုင္ေက်ာင္းဘုရား
စပါးပဲေျပာင္းအဖံုဖံု.က်ြန္းသစ္ခုတ္မကုန္.
သစ္ေဖာင္စံု၀ါးေဖာင္တြဲ.ျမစ္မင္းေရႊလီထဲ
သဘာ၀အလွစံျပေနာ္.မဘိမ္းေရႊျမိဳ႔ေတာ္
အလည္လာေနာ္ေသြးခ်င္းတုိ႔.အလည္ေခၚတယ္ဗ်ိဳ႔...(ကဗ်ာဆရာ(အမည္မသိမဘိမ္းသားတစ္ေယာက္))

No comments:

Post a Comment